Przejdź do treści

Cele

FUNDACJA

Ważniejszymi celami Fundacji są:
  • wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu wspomaganie rozwoju edukacji, nauki i wychowania,
  • działalność na rzecz zapewniania powszechnej dostępności opieki żłobkowej i przedszkolnej,
  • działalność na rzecz rozwoju edukacji poprzez prowadzenie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,
  • działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, poprzez: dofinansowanie - miejsca w żłobku, przedszkolu, edukacji szkolnej, półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży, profilaktykę i prewencję w bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie koncertów i aktywności o charakterze charytatywnym,
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w szczególności wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci,  
  • prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci i młodzieży wobec osób wykluczonych, między innymi poprzez niepełnosprawność, ubóstwo, starość, bezdomność, bezrobocie,
  • działalność, celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty i szkolenia wspierające podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli,
  • inne działania mające na celu rozwój inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.
© Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji 2023-2024
Wróć do spisu treści